Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 

Melyek a betegek jogai?


1. Az egészségügyi ellátáshoz való jog
Mindenkinek joga van az egészségi állapota által indokolt, megfelelõ, folyamatosan hozzáférhetõ és megkülönböztetés nélküli egészségügyi ellátáshoz a szakmailag indokolt szinten, az általa megválasztott orvosnál.

2. Az emberi méltósághoz való jog

Az ellátás során az emberi méltóságot tiszteletben kell tartani, a betegen kizárólag az ellátásához szükséges beavatkozások végezhetõk el. A személyes szabadság csak indokolt esetben korlátozható.Várakoztatni csak szükség esetén és a lehetõ legrövidebb ideig szabad.Az ellátás során – a szeméremérzetre való tekintettel – a ruházat csak a szükséges idõre és csak az indokolt mértékben távolítható el.


3. A kapcsolattartás joga

A kórházban fekvõ beteg számára biztosítani kell a lehetõséget arra, hogy hozzátartozóival kapcsolatot tarthasson, továbbá látogatókat fogadjon. Eközben persze tekintettel kell lennie az intézményi feltételekre és házirendre, és a kapcsolattartás nem zavarhatja a betegellátást vagy betegtársait sem. A kórházi ellátás során folyamatosan is a bent fekvõ mellett tartózkodhat hozzátartozója, ha súlyos az állapota vagy ha kiskorú. A szülõ nõnek erre joga van a vajúdás és a szülés alatt. A szülés után pedig joga van újszülöttjével egy helyiségben való elhelyezésre – ha orvosi indok nem szól ez ellen.A beteget megilleti vallása szabad gyakorlásának és a megfelelõ egyházi személlyel való kapcsolattartás joga. Általában jogosult saját ruháinak és személyes tárgyainak a használatára.


4. Az intézmény elhagyásának joga

A betegnek ez a joga csak akkor korlátozható, ha mások testi épségét, egészségét veszélyezteti, vagy ha ezt törvény írja elõ. Kórházi elbocsátás elõtt a beteget vagy hozzátartozóját errõl lehetõleg 24 órával elõbb tájékoztatni kell. Önkéntes, saját felelõsség melletti távozás vagy elõzetes bejelentés nélküli távozás esetén a távozás módját a betegdokumentációban rögzíteni kell.


5. A tájékoztatáshoz való jog

A betegnek joga van arra, hogy teljes körû, részletes, személyére szabott tájékoztatást kapjon egészségi állapotáról, a javasolt vizsgálatokról, beavatkozásokról, ezek elvégzésének, illetve elmaradásának lehetséges elõnyeirõl és kockázatairól, tervezett idõpontjairól. Kérdéseket tehet fel ezekkel kapcsolatban. Megismerheti a vizsgálatok és beavatkozások eredményét, esetleges sikertelenségét. Megkérdezheti az ellátásában közvetlenül közremûködõ személyek nevét, szakképesítését és beosztását.A beteg kérheti, hogy a szükséges tájékoztatást hozzátartozója kapja meg.


6. Az önrendelkezéshez való jog

Mindenki szabadon döntheti el, hogy az egészségügyi ellátást igénybe kívánja-e venni, vállalja-e a javasolt beavatkozásokat, vagy elutasítja azokat - részt vehet az ellátását érintõ döntésekben. Bármely egészségügyi beavatkozás elvégzésének feltétele, hogy ahhoz a beteg a beleegyezését adja. Esetenként a beleegyezést, vagy elutasítást írásban, aláírásával hitelesítve kell megtennie.Nincs szükség a beleegyezésre akkor, ha közvetlen életveszély áll fenn.


7. Az ellátás visszautasításának joga

Az egészségügyi ellátás visszautasításának joga akkor illeti meg a beteget, ha az adott ellátás elmaradása mások testi épségét vagy életét nem veszélyezteti. Az elutasítást okiratban kell megtennie, ha az ellátás elmaradása várhatóan súlyos vagy maradandó károsodással fenyeget.Életmentõ vagy életfenntartó beavatkozás csak gyógyíthatatlan és halálhoz vezetõ betegség fennállásakor utasítható el és csak külön orvosi bizottság elõtt, a törvényben elõírt módon. A visszautasításra vonatkozó nyilatkozatot a beteg bármikor visszavonhatja.


8. Az egészségügyi dokumentáció megismerésének joga
A beteg kérheti a róla készült egészségügyi dokumentációban szereplõ adatainak az ismertetését, továbbá kérheti azok kiegészítését, vagy kijavítását. A dokumentációval az egészségügyi szolgáltató, az adatokkal azonban a beteg rendelkezik. Saját költségére bárki, bármely leletérõl másolatot kérhet.

9. Az orvosi titoktartáshoz való jog

A beteg megjelölheti azt a személyt, akit a kórházban történõ elhelyezésérõl, egészségi állapotáról, annak változásáról, betegsége várható kimenetelérõl tájékoztathatnak, értesíthetnek, illetve joga van ebbõl bárkit kizárni.Melyek a betegek kötelezettségei?

A betegek kötelesek tiszteletben tartani a betegellátással kapcsolatos jogszabályokat és az intézményi házirendet.
Kötelesek együttmûködni az ellátásukban közremûködõ egészségügyi dolgozókkal: tájékoztatást adni mindarról, ami szükséges a kórisme megállapításához, a kezelési terv elkészítéséhez és a beavatkozások elvégzéséhez. Kötelesek a gyógykezelésekkel kapcsolatos rendelkezések betartására.

A beteg és hozzátartozói jogaik gyakorlása során kötelesek tiszteletben tartani más betegek jogait és nem sérthetik az egészségügyi dolgozók törvényben foglalt jogait.

Betegtájékoztató

Az intézményről

Hol talál minket?

3900 Szerencs, Bekecsi u. 10.

ESZA infoblokk
© Copyright 2024 ESZEI Szerencs. Minden jog fenntartva.

Készítette: Creative Ideas

Keresés